Statut

STATUTstatut

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 58

W SZCZECINIE

STATUT

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58 W SZCZECINIE

zwane dalej przedszkolem.

 1. Przedszkole Publiczne Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza Nr 26 oraz Filia Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Jaworowa 48, jest placówką w której funkcjonuje sześć oddziałów (cztery w placówce macierzystej i dwa w filii) powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

 1. Przedszkole Publiczne Nr 58 oraz Filia Przedszkola Publicznego Nr 58 działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658),

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10 poz. 96, Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1414, Dz. U. z 2004r. Nr 66 poz. 606, z 2005 Nr 10 poz. 75, Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222),

 3. ustawy z dnia 16 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17 poz. 95),

 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,

Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,

poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,

Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r.

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,

poz.1337)

e) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z

późniejszymi zm.)

f) Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 i 527)

g) Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz.69)

h) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

szkół (Dz. U. z 15 stycznia nr 4, poz. 17)

i) Uchwały NR VIII/233/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji

Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie, w celu przekształcenia formy organizacyjno-

prawnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

j) Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie udzielania i

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i

placówkach ( Dz.U. Nr 228 poz. 1487)

k) Uchwała NR X/222/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

 1. Przedszkole Publiczne Nr 58 oraz Filia Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie używa stempla podłużnego o treści :

Przedszkole Publiczne Nr 58

ul. Benesza Nr 26

71-246 Szczecin

Tel./fax. 091 43 93 591

oraz

Filia Przedszkola Publicznego Nr 58

ul. Jaworowa 48

71-382 Szczecin

Tel./fax. 091 4526036

5. Potoczna nazwa placówki brzmi „Akademia Krasnoludków”

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Szczecin, organem pełniącym

nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 2

Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz

przepisach wydanych na jej podstawie w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju

wychowanka, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci

w oparciu o podstawy programowe.

  1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
  3. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, sześcioletniej szkoły podstawowej.
  4. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zapewniając równość szans swoim wychowankom.
  5. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
  6. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich

funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze poprzez

pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu

wczesnej interwencji specjalistycznej, informowanie na bieżąco o postępach

dziecka, jego zachowaniu i rozwoju oraz uzgadnianie wspólnie z rodzicami

(prawnymi opiekunami) kierunków i zakresu zadań realizowanych

w przedszkolu.

g) Przedszkole Publiczne Nr 58 oraz Filia Przedszkole Publiczne Nr 58 zaspokaja

zbiorowe potrzeby mieszkańców Szczecina w zakresie edukacji publicznej.

h) Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, w tym

celu nawiązana jest współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice na zebraniu ogólnym zostają poinformowani o możliwości kontaktu

z poradnią. W stałym miejscu wywieszane są numery telefonów

poszczególnych specjalistów. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela

potrzeby kontaktu ze specjalistą prowadzi on rozmowę z rodzicami, wystawia

na piśmie opinię o dziecku, którą rodzic po zapoznaniu się podpisuje . Na

prośbę rodzica osoba odpowiedzialna za kontakty z poradnią może ustalić

termin wizyty u specjalisty. Rodzice mają prawo nie ujawniać nauczycielowi

oceny wystawionej w poradni.

i) Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie w placówkach

wskazanych przez organ prowadzący.

j) Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym

potencjałem i  możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem

społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

k) Wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki

szkolnej.

2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na bazie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego i w oparciu o wybrane programy

3. Każdy pracownik zatrudniony w przedszkolu powinien czuć się odpowiedzialny za zdrowie

i bezpieczeństwo dzieci.

4. Z pomieszczeń dydaktycznych i terenu na świeżym powietrzu korzysta dziecko pod stałą

opieką nauczyciela lub upoważnionej osoby dorosłej.

5. Placówka zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków, przygotowuje ich do podjęcia

nauki w szkole, pracuje nad rozwijaniem uzdolnień dzieci.

6. Przedszkole współdziała z rodziną, ze szkołami, z organizacjami działającymi

w środowisku i innymi instytucjami, pomagając w wychowaniu dzieci i łagodnym

przejściu do szkoły.

7. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców,

opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą pełne

bezpieczeństwo powierzonemu dziecku. Zasady te szczegółowo określa KODEKS

OPIEKUŃCZY l RODZINNY – funkcjonujący w przedszkolu.

8. W przypadku spóźnienia – nie odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców ( prawnych

opiekunów), dyrektor:

a) postępuje zgodnie z opracowanymi procedurami

b) W razie powtarzających się spóźnień dyrektor przeprowadza rozmowę wyjaśniająco-

dyscyplinującą z rodzicami i w przypadku braku poprawy zawiadamia Sąd Rodzinny o

zaniedbaniach rodziców względem dziecka.

§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 • rodziców dziecka,

 • nauczyciela,

 • wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,

 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć logopedycznych oraz innych, w formie porad i konsultacji.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele-wychowawcy grup,

 7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 8. Zajęcia logopedyczne organizowane są (odpłatnie na życzenie rodziców) dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

 9. Nauczyciele prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 10. Działania, o których mowa w ust. „j”, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 11. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel-wychowawca grupy informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 12. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli-wychowawców grup oraz specjalistów,

 13. Zespół tworzy dyrektor.

 14. Zespół tworzony jest dla:

 • dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

 • dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 1. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

 2. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 3. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 1. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

 • współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

§ 4

Zadania związane z bezpieczeństwem

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

 2. W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.

 3. Nauczyciele podczas łączenia grup przekazują sobie dzieci na podstawie zeszytu przekazania.

 4. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

 5. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

 6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

 7. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

 8. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

 9. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

 10. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj. kółko logopedyczne, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym (uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców), opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Są oni odpowiedzialni również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

 11. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców/prawnych opiekunów obowiązku osobistego odbierania i przyprowadzania dzieci z powierzeniem go dyżurującemu w szatni pracownikowi placówki. W szczególnym wypadku dziecko odebrane może być również przez inną osobę upoważnioną przez rodzica/prawnego opiekuna. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające.

 12. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

  1. informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

  2. okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

  3. wpisywanie do zeszytu (znajdującego się w szatni) i potwierdzanie własnoręcznym podpisem każdorazowego późniejszego odbioru lub wcześniejszego przyprowadzenia dziecka, w godzinach innych niż zadeklarowanych w umowie,

  4. współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

 1. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

 2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 5

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.

 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatani i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.

 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

 7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

 9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

 10. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

 11. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny zamknięcia placówki.

 12. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca przedszkolu.

 13. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

§ 6

Koszty nieodebrania dziecka

W przypadku gdy nauczyciel zajmuje się nieodebranym dzieckiem po godzinach pracy, rodzic pokrywa koszty – zgodnie z umową zawartą na początku roku szkolnego, przy czym każda rozpoczynająca się godzina będzie traktowana jako cała. W szczególnych przypadkach może nastąpić wszczęcie procedury prawnej – poinformowany zostanie najbliższy komisariat policji.

§ 7

Organy przedszkola

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola
  2. rada pedagogiczna
  3. rada rodziców
 1. Do kompetencji dyrektora należy:
   1. umożliwianie zasad ścisłej współpracy z poszczególnymi organami poprzez gwarantowanie każdemu z nich swobodnego działania i podejmowania samodzielnej decyzji,

   2. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną powierzonej placówki,
   3. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
   4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie obsługi administracyjno-finansowej placówki,
   5. sprawowanie nadzoru nad realizacją planu pracy przedszkola,
   6. opracowywanie harmonogramu pracy nauczycieli i przydziału czynności dodatkowych,
   7. dokonywanie oceny pracy nauczycieli na wniosek zainteresowanych, rady pedagogicznej, rady przedszkola lub z inicjatywy własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   8. przyznawanie nagród dyrektora, wymierzanie kar porządkowych,
   9. wnioskowanie o odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
   10. wyrażanie zgody na podejmowanie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady przedszkola), organu prowadzącego
   11. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych

i organizacyjnych,

   1. wydawanie zaleceń i zarządzeń wewnętrznych,
   2. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor Przedszkola:
a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego,
c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez

Kuratorium Oświaty,
d) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
e) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem

z zastosowaniem art. 41 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty,
f) zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój przedszkola,

dyscyplina pracy, BHP),
g) organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach przedszkolnych,
h) prowadzi wymaganą przepisami dokumentację przedszkola (w tym ewidencję dzieci

sześcioletnich odbywających w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne),

i) powiadamia dyrektorów szkół w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez

dziecko obowiązku przedszkolnego w tutejszym przedszkolu,

j) współpracuje z radą rodziców i radą pedagogiczną,

k) przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

l) informuje rodziców o uchwalonych programach i podręcznikach.

4. Dyrektor decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; decyduje o liczbie ich zatrudnienia,
b) oceny pracy nauczycieli,
c) przydzielania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
d) przyjęcia oraz skreślenia dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu

przez radę pedagogiczną.

5. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, funkcjonuje w oparciu

o Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu przedszkola

 1. w skład rady wchodzą nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce bez względu na wymiar czasu pracy,
 2. przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola,
 3. zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków rady,
 4. w posiedzeniach rady mogą brać udział na zaproszenie przewodniczącego osoby spoza rady, uczestnicząc głosem doradczym,
 5. uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady,
 6. rada pedagogiczna uchwala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane,
 7. członków rady obowiązuje nie ujawnianie spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

   1. ustalanie harmonogramu doskonalenia zawodowego oraz tematyki i terminów

posiedzeń rady,

b) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania dziecka z listy wychowanków,

c) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w szczególności tygodniowego harmonogramu

pracy nauczycieli,

d) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola ,

e) przygotowywanie i uchwalenie statutu przedszkola, wnoszenie poprawek i przedstawianie

do uchwalenia radzie przedszkola ,

f) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych,

g) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela,

h) podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznych,

i) zatwierdzanie planów pracy.

7. Do kompetencji rady rodziców należy między innymi:

 1. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola,
 2. współudział w realizacji zadań opiekuńczych placówki,
 3. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu, w środowisku,
 4. gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 5. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą,
 6. opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola (zal. Nr 2)
 7. występowanie do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami na temat

wszystkich spraw dotyczących placówki. (Regulamin rady rodziców załącznik nr 2)

8. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 4 członków ( a w filii przedszkola – 2 członków)

po 1 przedstawicielu każdego oddziału wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców

wychowanków danej placówki.

§ 8

Statut Przedszkola Publicznego Nr 58 oraz Filii Przedszkole Publiczne Nr 58 określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 9 – 16

§ 9

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci

zgrupowanych wg zbliżonego wieku. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

2.Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. wg potrzeb przedszkola, pokrewieństwa,

uzdolnień, zainteresowań.

3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych:
a) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym

jak i psychicznym,
b) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.,

4. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego oraz w razie potrzeby ilość oddziałów może ulec zmianie.

§ 10

Praca wychowawczo-dydaktyczna

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, a także program działalności innowacyjnej.

 2. Wybór programu określają odrębne przepisy.

 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

 4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

  1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

  3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,

  2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Uczęszczanie dzieci na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

 3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Do religii nie prowadzi się osobnego dziennika zajęć religii, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia z religii.

 4. Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć.

§ 11

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 maja każdego

roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący po akceptacji organu nadzorującego

przedszkole. Wszelkie zmiany powinny być wnoszone aneksem.

2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności ilość oddziałów, czas ich pracy, liczbę

pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze

środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 12

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny,

zgodnie z oczekiwaniami rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danymi

oddziałami ustalają dla tych oddziałów szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i

zainteresowań dzieci. Ramowy rozkład dnia znajduje się w dziennikach zajęć każdego oddziału,

uwzględnia wiek i możliwości dziecka oraz treści programowe.

§ 13

1. Dzienny czas pracy przedszkola jest dostosowany do potrzeb rodziców dokumentowanej co roku

w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny.

2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu funkcjonującym powyżej podstawy

programowej ustala rada gminy.

a) Wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powinno się odbywać do 15 dnia

każdego miesiąca.

  1. Personel przedszkola (za wyjątkiem pracowników kuchni) korzystający żywienia ponosi opłaty za żywienie.

3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy

programowej wychowania przedszkolnego, która nie może być krótsza niż 5 godzin dziennie.

4. Coroczny termin przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora

przedszkola, rady pedagogicznej i rady rodziców.

5. W okresie ferii szkolnych, przy zmniejszonej ilości dzieci można ograniczyć liczbę oddziałów

do jednego. W przypadku przerw w pracy przedszkola będzie istniała możliwość

przeprowadzenia niezbędnych remontów i gruntowych porządków wewnątrz i na zewnątrz

budynku przez personel obsługowy. Nauczyciele wykorzystują przerwy na doskonalenie

zawodowe, wykonywanie pomocy dydaktycznych, uporządkowywanie inwentarza w

poszczególnych oddziałach.

6. Dzieci z oddziałów funkcjonujących powyżej podstawy programowej korzystają z trzech

posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad.

7. Za bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza

przedszkolem odpowiada nauczyciel, któremu dyrektor powierzył dany oddział. W przypadku

konieczności oddalenia się nauczyciela od grupy, powierza on dzieci opiece innemu

pracownikowi przedszkola, na czas swojej nieobecności.

§14

I. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, kierownika filii i nauczycieli oraz

pracowników administracyjno – obsługowych.

II. Zadania innych pracowników przedszkola zawarte są w innych szczegółowych

przydziałach czynności, podpisanych przez nich i znajdujących się w ich aktach

osobowych. Obowiązki pracowników nie będących nauczycielami regulowane

są wg następujących zadań:

1.Intendent przedszkola obowiązany jest:

a) sprawować opiekę nad całością sprzętu i pomieszczeń przedszkola,

b) dbać, aby sprzęt i pomieszczenia znajdujące się w wyposażeniu były utrzymane

w należytym porządku,

c) prowadzić magazyny (spożywczy, chemiczny, gospodarczy) i zaopatrywać

przedszkole w sprzęt i żywność,

d) nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie racji pokarmowych dzieciom oraz

innym pracownikom korzystającym z żywienia,

e) sporządzać jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami,

f) uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i przedszkola w razie potrzeby,

g) prowadzić dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i) prowadzić dokumentację finansową dotyczącą żywienia,

j) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji

pracy w przedszkolu,

k) dbać o czystość osobistą i przydzielonych pomieszczeń, poddawać się okresowym

badaniom lekarskim,

1.1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci intendentka zobowiązana jest:

a) zaopatrywać przedszkole w świeżą żywność,

b) zaopatrywać przedszkole w atestowane środki czystości,

c) przestrzegać terminu ważności towarów kupowanych na bieżąco jak i tych

przechowywanych w magazynie,

d) dokonywać przeglądu naczyń przeznaczonych do użytku dzieci,

e) sprawdzać czystość i dostępność dzieci do ręczników,

f) sprawdzać czystość pościeli,

g) sprawdzać zabezpieczenie miejsc, w których przechowywane są środki czystości,

h) przestrzegać przepisów HACCAP.

2.Kucharka zobowiązana jest:

a) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,

b) odbierać produkty żywnościowe z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywnościowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

c) prowadzić magazyn podręczny,

d) utrzymywać w stanie używalności powierzony jej sprzęt kuchenny,

e) dbać o czystość na powierzonym jej odcinku,

f) uczestniczyć w sporządzaniu jadłospisu,

g) dbać o czystość osobistą, poddawać się okresowym badaniom lekarskim,

h) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji

przedszkola,

2.1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci kucharka zobowiązana jest:

a) wydawać posiłki o temperaturze nie zagrażającej bezpieczeństwu dzieci,

b) reagować na nieprawidłowe reakcje dzieci podczas posługiwania się sztućcami

i naczyniami kuchennymi,

c) nie dopuszczać do użytku dzieci naczyń i sztućców uszkodzonych,

d) zgłaszać dyrektorowi na bieżąco usterki, uszkodzenia oraz braki sprzętu niezbędnego do

prawidłowego i bezpiecznego organizowania posiłków,

e) przestrzegać indywidualnych preferencji żywieniowych dzieci,

f) przestrzegać przepisów HACCAP.

3.Pomoc kucharki ma obowiązek:

a) pomagać kucharce przy sporządzaniu posiłków,

b) utrzymywać w czystości sprzęt i naczynia kuchenne,

c) pomagać przy zakupie i dostarczaniu produktów,

d) przygotowywać i właściwie przechowywać próby pokarmowe,

e) dbać o czystość osobistą i poddawać okresowym badaniom lekarskim,

f) wydawać posiłki o temperaturze nie zagrażającej bezpieczeństwu dzieci,

g) wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji

przedszkola (zamykanie pomieszczeń bloku żywieniowego).

3.1. Ze względu na bezpieczeństwo pomoc kucharki zobowiązana jest:

a) wydawać posiłki o temperaturze nie zagrażającej bezpieczeństwu dzieci,

b) reagować na nieprawidłowe reakcje dzieci podczas posługiwania się sztućcami

i naczyniami kuchennymi,

c) nie dopuszczać do użytku dzieci naczyń i sztućców uszkodzonych,

d) zgłaszać dyrektorowi na bieżąco usterki, uszkodzenia oraz braki sprzętu niezbędnego do

prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania wychowanków,

e) przestrzegać przepisów HACCAP,

f) przestrzegać indywidualnych preferencji żywieniowych dzieci.

4.Woźna oddziałowa ma za zadanie:

a) utrzymywać w czystości powierzone pomieszczenia,

b) pełnić inne czynności wynikające z organizacji przedszkola, np. pomoc nauczycielce

podczas spacerów i wycieczek z dziećmi, ubieranie i rozbieranie dzieci,

przygotowywanie leżaków do odpoczynku, podawanie dzieciom posiłków i porządkowanie

sali po posiłkach, pomoc przy zakupie zabawek i pomocy dla dzieci,

c) dbać o czystość osobistą i poddawać się okresowym badaniom lekarskim,

d) zawsze przed wyjściem dzieci do ogrodu dokonywać przeglądu pod względem

bezpieczeństwa ( usuwanie gałęzi, szkieł, niebezpiecznych przedmiotów),

e) zgłaszanie dyrektorowi o uszkodzeniach sprzętu, zabawek i innych rzeczy zagrażających

bezpieczeństwu dzieci.

4.1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci woźna oddziałowa zobowiązana jest:

a) przechowywać środki czystości w niedostępnym dla dzieci miejscu,

b) środki czystości stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją zawsze pod

nieobecność dzieci,

c) nie dopuszczać do sytuacji zetknięcia się dziecka z substancją chemiczną ( szczególnie

podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych),

d) zabezpieczać i przechowywać sprzęt elektryczny w miejscach niedostępnych dla dzieci,

e) odkurzać pomieszczenia pod nieobecność dzieci,

f) unikać gruntownego sprzątania w obecności dzieci,

g) wykorzystywać racjonalnie swój czas pracy, zgodnie z rozpisanym rozkładem dnia, tak aby

nauczyciel zawsze wiedział, gdzie przebywa i mógł w razie potrzeby nagłego opuszczenia

sali, pozostawić dzieci pod jej opieką,

h) uczestniczyć w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy,

i) wietrzyć sale pod nieobecność dzieci,

j) dokonywać przeglądu sali gimnastycznej i ogrodu przedszkolnego pod względem

bezpieczeństwa,

k) natychmiast zgłaszać zauważone usterki i uszkodzenia nauczycielce i dyrektorowi

przedszkola,

l) zapobiegając zetknięciu się dziecka z niebezpiecznymi przedmiotami zawsze dbać

o estetykę i higienę podczas przenoszenia i podawania posiłków dzieciom,

ł) podawać posiłki i napoje o temperaturze nie zagrażającej bezpieczeństwu dzieci,

m) przenosząc posiłki z windy do stołówek zachować szczególną ostrożność, upewniając

się czy na ciągach komunikacyjnych nie ma dzieci,

n) w sytuacji kiedy zdarzy się wypadek pomagać nauczycielowi zgodnie z przyjętą procedurą

postępowania w sytuacjach trudnych,

ń) przestrzegać przepisów HACCAP.

5.Konserwator ma obowiązek:

a) wykonywać prace wynikające z funkcji określonej w umowie o zatrudnieniu,

b) dokonywać drobnych napraw sprzętu i zabawek,

c) utrzymywać w należytym porządku teren wokół przedszkola (codzienny przegląd),

d) dbać o czystość osobistą i poddawać się okresowym badaniom lekarskim,

e) wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji

przedszkola.

5.1. Ze względu na bezpieczeństwo konserwator zobowiązany jest:

a) usuwać usterki zagrażające bezpieczeństwu dzieci,

b) dbać o powierzony sprzęt i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci,

c) wszelkie naprawy lub prace z użyciem sprzętu elektrycznego, bądź narzędzi zagrażających

bezpieczeństwu dzieci należy wykonywać pod nieobecność dzieci w tychże

pomieszczeniach,

d) sprawdzać instalację elektryczną, gazową i wodną (ogląd).

6.Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:

a) nieustannie zapewniać bezpieczeństwo dzieciom,

b) opiekować się dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,

c) pomagać przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

d) przygotowywać sprzęt i pomoce do zajęć,

e) dbać o prządek w kącikach tematycznych i sali zabaw,

f) dbać o czystość osobistą i poddawać się okresowym badaniom lekarskim,

g) wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji

przedszkola.

6.1. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci pomoc nauczyciela zobowiązana jest:

a) dbać o sprzęt, zabawki, pomoce używane do zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym,

usuwać zniszczone i połamane sprzęty do użytku dzieci,

b) zgłaszać nauczycielce o miejscach, przedmiotach, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu

dzieci,

c) usuwać z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty,

d) zgłaszać nauczycielce o złym samopoczuciu, dolegliwościach dzieci,

e) pomagać dzieciom w czynnościach samoobsługowych np. odkręcanie kranu z ciepłą wodą,

f) nie dopuszczać do sytuacji, aby dzieci poruszały się w łazience lub korytarzu po świeżo

umytej, mokrej podłodze,

g) czuwać nad bezpiecznym rozchodzeniem się dzieci do domu oraz poruszaniu się dzieci po

przedszkolu,

h) pomagać w pokonywaniu schodów,

i)zgodnie z zaleceniami sanepidu oznaczać pościel dzieci unikając tym samym rozprzestrzenianiu się różnorodnych chorób.

III. Zasady zatrudniania i wynagradzania wszystkich pracowników przedszkola,

określają odrębne przepisy.

§ 15

1. Do obowiązków nauczyciela ze zniżką godzin w filii należy:

a) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników placówki,

b) wypełnianie kart urlopowych,

c) prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich

d) nadzór nad terminowością badań profilaktycznych pracowników i szkoleń z zakresu BHP

i p.poż

e) pisemne zlecanie przeprowadzenia w/w badań i szkoleń

f) nadzór nad wszelkimi przeglądami oraz terminowe zlecanie dokonywania przeglądów

instalacji, konserwacji, dbałość o protokoły i opinie oraz nadzór nad prawidłową i terminową

likwidacją zaleceń;

g) prowadzenie rejestru wypadków dzieci i pracowników;

h) systematyczny i bezpośredni kontakt z rodzicami i petentami w filii, udzielanie informacji

dotyczących organizacji placówki w ustalonych rokrocznie godzinach kancelaryjnych;

i) systematyczna współpraca z dyrektorem w celu uzgadniania spraw wynikających z codziennej

działalności placówki;

j) informowanie dyrektora o wszelkich zagrożeniach technicznych, interpersonalnych;

k) tworzenie sprzyjającego klimatu i właściwej atmosfery pracy;

l) odpowiedzialność za prawidłowość funkcjonowania bloku żywieniowego;

ł) odpowiedzialność za czystość i estetykę filii;

m) znajomość zakresów obowiązków wszystkich pracowników filii – szczególnie nauczycieli,

oraz odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonywanie;

n) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy

przedszkola.

3. Stanowisko kierownika filii – powierzenia i odwołania z tej funkcji dokonuje dyrektor

przedszkola.

4. Kierownik filii wykonuje zadania zgodnie z podziałem kompetencji, obowiązków i

uprawnień określonych przez dyrektora na wniosek organu prowadzącego.

§16

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece 1 lub 2 nauczycieli zależnie od czasu pracy

lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest,

aby nauczyciele opiekowali się danymi oddziałami przez cały okres uczęszczania dzieci do

przedszkola.

§ 17

Szczegółowy zakres zadań nauczycieli

1.Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

przestrzegając następujących norm:

  1. nauczyciele mają obowiązek informować rodziców o zadaniach

i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych grupach,

  1. rodzice mają prawo wyrażać i przekazywać swoje opinie dyrektorowi lub organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny swoje wnioski i uwagi,
  2. rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka

w zakresie postępów i niepowodzeń oraz zachowania od nauczycieli

poszczególnych grup,

  1. nauczyciele są zobowiązani do organizowania spotkań z rodzicami przynajmniej raz na kwartał.

2. Każdy nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego

opiece dzieci.

3. Nauczyciel stwarza warunki do prawidłowego rozwoju dzieci, ich uzdolnień

i zainteresowań, tj.:

a) odpowiada za życie i bezpieczeństwo oraz zdrowie dzieci,

b) prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i odpowiada za jej jakość.

4. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych

obserwacji.

5. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc

psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

6. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciel zobowiązany jest:

a) otaczać ustawiczną opieką powierzone dzieci,

b) w przypadku konieczności opuszczenia grupy wychowanków , zapewnić im

opiekę innego pracownika,

c) organizując wycieczki, spacery poza teren przedszkola zapewnić odpowiednią

ilość opiekunów (na 10 podopiecznych 1 opiekun),

d) wykorzystując w czasie zajęć różnorodne materiały i narzędzia używać ich

zgodnie z przeznaczeniem i przepisami BHP, zawierając przy tym umowy

z dziećmi,

e) przechowywać niebezpieczne przybory (np. nożyczki) w miejscu trudno

dostępnym.

§ 18

1. Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku od 3-6 lat. Dyrektor może wyrazić

zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 – go roku życia,

przyjmując jednak tolerancję 6 m – cy.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może

uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku

kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Odroczenie od obowiązku szkolnego regulują

odrębne przepisy MEN.

3.Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:

a) dzieci przyjmowane są na podstawie prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeń, które są

przyjmowane w terminie od 15.03. do 15.04 każdego roku (w oparciu o Rozp. MEN

z 20 lutego 2004 r.),

b) rekrutacją dzieci zajmuje się przedszkolna komisja powołana przez dyrektora przedszkola,

c) posiedzenia komisji są protokołowane,

d) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących

dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej

egzystencji na podstawie odrębnych przepisów a także dzieci z rodzin zastępczych,

e) przedszkole dąży do objęcia wychowaniem wszystkich dzieci zgłoszonych w danym roku

w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

f) wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci przyjmowane są również w trakcie roku

szkolnego w miarę wolnych miejsc.

4.Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do:

  1. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej,
  2. poszanowania godności osobistej,
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  4. do rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań.

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy

dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

a) nieobecności wychowanka trwającej dłużej niż miesiąc bez podania przyczyny

ze strony rodziców z zachowaniem przepisów dotyczących doręczeń (Kodeks

Postępowania Administracyjnego).

6. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka

z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) zalegania z odpłatnością za okres ustalony w umowie podpisanej na początku roku szkolnego,
b) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu,
c) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych, wychowanków

przedszkola lub wychowawców i wyczerpie procedury obowiązujące w takich przypadkach,
d) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami lub opiekunami

prawnymi w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania

dziecka.

7. Prawa dziecka do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego

zgodnie z zasadą higieny umysłowej,

b) akceptacji takim jaki jest,

c) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

d) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

e) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

g) badania i eksperymentowania,

h) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym toczenia,

i) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

j) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.

8. Obowiązki dziecka:

a) nie oddalanie się od grupy w budynku i ogrodzie,

b) zgłaszanie nauczycielowi wyjścia do szatni,

c) informowanie nauczyciela o skaleczeniach, urazach i złym samopoczuciu,

d) zwracanie pożyczonych z przedszkola zabawek,

e) dbanie o zabawki i przedmioty,

f) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,

g) zgodne współżycie z rówieśnikami

h) zachowanie zgodne z obowiązującymi normami

i) kulturalne odnoszenie się do osób starszych.

§ 19

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Formy współdziałania to:

a) kontakty indywidualne,

b) zajęcia otwarte,

c) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.,

 1. uroczystości przedszkolne,

 2. warsztaty,

 3. gazetki informacyjne dla rodziców,

 4. wycieczki,

 5. inne formy stosowane w pedagogice.

3. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego

w danym oddziale, programu rozwoju przedszkola,

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór

pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

d) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji

nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),

e) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, oraz innej zgodnej z ich

potrzebami, współpracującej z przedszkolem,

f) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska

i regionu,

g) udziału i organizowaniu wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez,

zajęć wychowawczo – dydaktycznych, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru

i innych,

h) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją

wnętrz i otoczeniem przedszkola,

i) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu

prowadzonych zajęć nadobowiązkowych.

4. Rodzice mają obowiązek:

 1. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę a zwłaszcza wówczas, gdy dziecko wymaga indywidualnej pracy wyrównawczej,

 2. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola,

 3. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu (osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu dziecko nie zostanie wydane),

 4. znać i przestrzegać postanowień statutowych,

 5. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe,

 6. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka,

 7. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka (fizyczne i psychiczne),

 8. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole,

 9. informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

 10. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

 11. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,

 12. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego).

5.Nauczyciele zobowiązani są do organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi

opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie

rzadziej niż raz na kwartał.

6.Nauczyciel ma za zadanie planowanie i prowadzenie pacy wychowawczo –

dydaktycznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

7. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na

celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych

obserwacji.

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają również odrębne przepisy:
  1. w przypadku likwidacji przedszkola organ prowadzący ustala osobę odpowiedzialną za likwidację majątku i wyznacza miejsce jego przekazania,
  2. akta wieczyste przekazane zostają organowi prowadzącemu do zabezpieczenia archiwalnego.

Niniejszy statut został opracowany przez radę pedagogiczną, uchwalony przez radę przedszkola i przedłożony organowi prowadzącemu oraz organowi nadzoru pedagogicznego celem sprawdzenia jego zgodności z prawem.

Rada Pedagogiczna Dyrektor

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera